Categories
Health News

ผลกระทบความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอาการหัวใจวาย

กว่าสี่ทศวรรษของการวิจัยได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการแยกตัวทางสังคมและความเหงามีความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากความแพร่หลายของการขาดการเชื่อมต่อทางสังคมในสหรัฐอเมริกา ผลกระทบด้านสาธารณสุขจึงค่อนข้างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยงของการแยกทางสังคมเพิ่มขึ้นตามอายุอันเนื่องมาจากปัจจัยในชีวิต

การเป็นม่ายและการเกษียณอายุ เกือบหนึ่งในสี่ของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปถูกแยกตัวออกจากสังคม และความชุกของความเหงามีมากขึ้น โดยมีค่าประมาณ 22% ถึง 47% อย่างไรก็ตาม คนหนุ่มสาวยังประสบกับความโดดเดี่ยวทางสังคมและความเหงา การสำรวจจากโครงการ Making Caring Common ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ระบุว่า “Gen Z” (ผู้ใหญ่ในปัจจุบันอายุ 18-22 ปี) เป็นรุ่นที่โดดเดี่ยวที่สุด ความโดดเดี่ยวและความเหงาที่เพิ่มขึ้นในหมู่คนหนุ่มสาวอาจเกิดจากการใช้โซเชียลมีเดียที่สูงขึ้นและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อหน้าที่มีความหมายน้อยลง ข้อมูลยังชี้ให้เห็นว่าความโดดเดี่ยวทางสังคมและความเหงาอาจเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนหนุ่มสาวอายุ 18-25 ปี ผู้สูงอายุ ผู้หญิง และบุคคลที่มีรายได้ต่ำ